Krav Maga Vlaardingen - So that one may walk in peace
 1. Aansprakelijkheid:
  Krav Maga Vlaardingen is NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.

 2. Inschrijving: 
  Nieuwe inschrijvingen gaan altijd in overleg met Krav Maga Vlaardingen. Inschrijving is voor een periode van 1 maand en  wordt automatisch stilzwijgend verlengd met telkens een maand. Voor inschrijven geldt een legitimatieplicht.
  Na inschrijvingen incasseren wij 2 maanden contributie. U betaalt dus éénmalig 1 maand vooruit, na beëindiging van het lidmaatschap verrekenen wij deze met het opzegtermijn.

 3. Beëindiging:
  Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand met betaling van de opzegmaand. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk gedaan te worden, middels ons uitschrijfformulier. Mondeling of per telefoon opzeggen is niet mogelijk.

 4. Betaling:
  De contributie, wordt maandelijks geïncasseerd middels een automatische incasso. Mocht van onze kant de contributie aangepast worden,  dan heeft de cursist het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien hij/zij de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. Bij niet tijdige betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten, verbonden aan dit incasso, komen voor rekening van de cursist.
Menu sluiten

[optin-cat id=”1141″]